BANNER-PLHROFORIKH

Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου (Πληροφορική) Εξ Αποστάσεως Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

400X267-PLHROFORIKH

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου (Πληροφορική) παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση διαδικτυακών ή έξυπνων συστημάτων που σχετίζονται με την εξειδίκευσή τους. Με την επιλογή του Προγράμματος ο φοιτητής κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας και αποκτά προβάδισμα σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  MSc Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου.

Τμήμα:  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Επίπεδο σπουδών: Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Εξ Αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το πρόγραμμα είναι μοναδικό και σχεδιάστηκε για να αναπτύξει επαγγελματίες με κατανόηση και προηγμένη γνώση των αναδυόμενων τεχνολογιών που σχετίζονται με εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συσκευών. Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: – Έξυπνα Συστήματα – Συστήματα Διαδικτύου.

  Η κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα εστιάζει στις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών διαδικτύου και την αλληλεπίδρασή τους, στην τεχνολογία διάχυτης υπολογιστικότητας, με έμφαση στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

  Η κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου εστιάζει στις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), τις Επικοινωνίες Μηχανής προς Μηχανή (M2M), τα Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (STSs), και Δίκτυα Τροχαίας (VANETs), τα συστήματα Έξυπνων Πόλεων και γενικά την κατανόηση των ενσωματωμένων συστημάτων και κινητών συσκευών ως αυτόνομα συστήματα ή ενωμένα με το διαδίκτυο, το υπολογιστικό νέφος, αλλά και τους αισθητήρες και ενεργοποιητές για εφαρμογές σε έξυπνα συστήματα.

  Απευθύνεται σε απόφοιτους/ες τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικών Συστημάτων, Μηχανικής Η/Υ, Μηχανολόγους Μηχανικούς και απόφοιτους/ες άλλων συναφών ειδικοτήτων, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν τομέα με τεράστιες προοπτικές.

  Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει στους αποφοίτους του σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να:

  1. Κατακτήσουν τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ιστού και έξυπνων συστημάτων, όπως π.χ. δικτύωση, web engineering και πανταχού παρόντες υπολογιστές.
  2. Αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία σε web και έξυπνα συστήματα με έμφαση στο κατανεμημένο και cloud computing, την αλληλεπίδραση ανθρώπινου υπολογιστή και το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, την εξόρυξη δεδομένων, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τις επικοινωνίες έξυπνων συστημάτων, τα ενσωματωμένα συστήματα, τους έξυπνους αισθητήρες και ενεργοποιητές καθώς και τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές IoT.
  3. Εργαστούν αποτελεσματικά ατομικά ή στο πλαίσιο μιας ομάδας, σε πολυεπιστημονικά περιβάλλοντα μαζί με την ικανότητα να αναλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση.
  4. Συνεχίσουν να μελετάνε με τρόπο που μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοκατευθυνόμενος και αυτόνομος.
  5. Ασχοληθούν με την έρευνα και να κοινοποιούν τα ευρήματά τους και τα συμπεράσματά τους με σαφήνεια.

  Οι απόφοιτοι του Προγράμματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση διαδικτυακών ή έξυπνων συστημάτων που σχετίζονται με την εξειδίκευσή τους.

  Επιπλέον, αναμένεται να απασχοληθούν τόσο εντός όσο και εκτός του τομέα της πληροφορικής, όπως σε εταιρείες λογισμικού, τμήματα ΤΠΕ μεσαίων και μεγάλων οργανισμών (ιδιωτικών και δημοσίων), Οργανισμών Έρευνας και Καινοτομίας ή να εργαστούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι ή προγραμματιστές. Οι θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με αυτό το πρόγραμμα είναι οι εξής: προγραμματιστής εφαρμογών, μηχανικός ιστού/σχεδιαστής/προγραμματιστής, μηχανικός cloud, μηχανικός λογισμικού, σύμβουλος πληροφορικής, μηχανικός/προγραμματιστής ενσωματωμένων και έξυπνων συστημάτων/λύσεων. Το MSc in Web and Smart Systems παρέχει επίσης στους αποφοίτους την επιλογή για επιστημονικές μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
  Μαθήματα Κατεύθυνσης 20
  Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
  ΣΥΝΟΛΟ 90

   

  Required Courses Modules

  Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Code Name ECTS
  1 DLWSS501 COMPUTER NETWORKS 10
  2 DLWSS502 WEB ENGINEERING 10
  3 DLWSS503 UBIQUITOUS COMPUTING 10
  4 DLWSS504 DISTRIBUTED AND CLOUD COMPUTING 10

  Specialization Elective courses Modules

  • Κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου

  Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων για την Κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου:

  No. Code Name ECTS
  1 DLWSS550 INTERACTIVE DESIGN FOR WEB SYSTEMS 10
  2 DLWSS551 DATA MINING 10
  3 DLWSS552 BIG DATA ANALYTICS 10
  4 DLWSS553 SOFTWARE REUSE 10
  5 DLWSS554 WEB APPLICATIONS SECURITY 10
  • Κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα

  Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων για την Κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα:

  No. Code Name ECTS
  1 DLWSS530 COMMUNICATIONS FOR SMART SYSTEMS 10
  2 DLWSS531 EMBEDDED SYSTEMS 10
  3 DLWSS532 SMART SENSORS AND ACTUATORS 10
  4 DLWSS533 NETWORK AND SYSTEM SECURITY 10
  5 DLWSS534 SMART SYSTEMS INTEGRATION 10

   

  Postgraduate Assignment (Senior Project) Modules

  Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Code Name ECTS
  1 DLWSS589 MASTER THESIS I – PLANNING 10
  2 DLWSS590 MASTER THESIS II 20

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.