Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας Εξ Αποστάσεως

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc in Quality Assurance

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, διασφαλίζει ότι αποδεκτά επίπεδα παρεχόμενης εκπαίδευσης, αριστείας και υποδομών είναι συνεχώς παρεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά το Παγκόσμιο και ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, διάφοροι φορείς διασφάλισης ποιότητας έχουν αναπτύξει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σχετικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυξημένη προσοχή δίδεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μεθόδους αξιολόγησης και, ειδικότερα, πώς τα προαναφερθέντα μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας.

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

  1. Εκπαίδευση
  2. Παραγωγή και Υπηρεσίες

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι

  1. Η απόκτηση μιας εις βάθους κατανόησης των ήδη υπαρχόντων φιλοσοφιών πλαισίων και εργαλείων στην διαχείριση ποιότητας.
  2. Εφαρμογή των ανωτέρω φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας και πλαισίων σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.
  3. Ικανότητα εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών μέσων για τη διασφάλιση ποιότητας.
  4. Ανάπτυξη και χρήση μιας σημαντικής γκάμας βασικών και ειδικών δεξιοτήτων τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε τρέχουσες διαχειρίσεις ποιότητας /λειτουργίες διασφάλισης οιότητας.
  5. Ανάπτυξη κατανόησης ενός ευρύτερου περιεχομένου δραστηριοτήτων διαχείρισης που έχουν σχέση με τον ευρύτερο τομέα παραγωγής /λειτουργιών.
  6. Ανάπτυξη κατανόησης ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπλέκεται στην διαχείριση λειτουργιών και πως αυτές επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων /προσφερόμενων παροχών.
  7. Ικανότητα χρήσης κατάλληλων εργαλείων /τεχνικών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παροχών / προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  8. Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών στις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντος που συμφωνούν με το πλαίσιο 6 σίγμα και τις αρχές του.
  9. Αναγνώριση κατάλληλων προδιαγραφών , φορέων πιστοποίησης και πλαίσια ταμπελοποίησης για τη προώθηση και πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων και λειτουργιών.
  10. Εκτίμηση των οικονομικών νομικών και περιβαλλοντολογικών πλευρών της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας στις δραστηριότητες λειτουργιών.
  11. Επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους , ακαδημαϊκό προσωπικό και ειδικούς στο τομέα της βιομηχανίας , παρουσιάζοντας τα κατάλληλα επίπεδα αυτονομίας και ευθύνης.
  12. Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης που αναπτύχθηκε σε οργανισμούς της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  13. Σχεδιασμός και επιτυχής ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών έρευνας ή ανάπτυξης σε έναν εξειδικευμένο τομέα εντός του τομέα της διαχείρισης ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική παρουσιάζοντας εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των εμπλεκόμενων θεμάτων.
  14. Παροχή εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για τη σύνδεση αυτού του απαιτητικού επαγγελματικού τομέα.
  15. Παροχή τελειόφοιτων μηχανικών με την ικανότητα να διακριθούν στο τομέα της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζεται στο τομέα των μηχανικών.
  16. Προετοιμασία για την εξέλιξη της καριέρας των μηχανικών εντός ενός μιας παγκόσμιας αγοράς.

  Εν κατακλείδι, οι στόχοι του προγράμματος πρόκειται να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των τεχνολογικών αλλαγών της ανάπτυξης στο πεδίο σπουδών , στις απαιτήσεις για πρόσληψη και θα επαναπροσδιοριστούν όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.

  1. Παροχή θεμελιωδών γνώσεων στους μαθητές των καινούργιων θεωριών και πρακτικών διαμέσου μιας ευρείας γκάμας φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας πολιτικών και πρακτικών.
  2. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης ποιότητας και διεργασίας εντός ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
  3. Απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικά με τους φορείς πιστοποίησης των προτύπων και των διεργασιών ταμπελοποίησης καθώς και των ελεγκτικών θεμάτων στον εκπαιδευτικό τομέα.
  4. Ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διασφάλισης ποιότητας οδηγιών και πλαισίων σε διαφορετικές χώρες και πολλών παγκόσμιων και διεθνών φορέων και οργανισμών.
  5. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας.
  6. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση και παρακολούθηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την αξιολόγηση των διεργασιών και της διαβεβαίωσης συνεχούς βελτίωσης.
  7. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση προδιαγραφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  8. Παροχή στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματικό σχεδιασμό διαχείριση ελέγχου και αξιολόγησης ποιότητας σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
  9. Σχεδιασμός και επιτυχημένη παράδοση εργασιών έρευνας μελέτης και ανάπτυξης σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εντός του πεδίου της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας μια εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των μαθημάτων.
  10. Εξοπλισμός των φοιτητών με πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντανακλώντας τις εμπειρίες και την εξειδίκευση τους.
  11. Προσφορά στους μαθητές της δυνατότητας να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους εύκολα και αποτελεσματικά κάνοντας καινοτόμα χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση μεταξύ τους.

  Στον τομέα της μηχανικής

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα

  1. Αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς οι οποίοι θα ηγηθούν στο τομέα διαχείρισης ποιότητας /διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζονται στη μηχανική.
  2. Είναιικανοί να αναπτύξουν προγράμματα ανασύστασης εταιρίας βασισμένοι σε μια συνολική διαχείριση ποιότητας βάση συγκεκριμένων φιλοσοφιών και πλαισίων.
  3. Είναι ικανοί να αναπτύξουν ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για να αναλύσουν προβλήματα λειτουργικών εργασιών αναγνωρίζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματα τους.
  4. Εξοικειωθούν με τις διεργασίες ελέγχου των φορέων πιστοποίησης ποιότητας και τους φορείς τυποποίησης.
  5. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους έρευνας για την ανάπτυξη αναγκαίων εργαλείων για την περαιτέρω μελέτη επικείμενων θεμάτων στην διαχείριση ποιότητας /διασφάλιση ποιότητας.
  6. Εξοικειωθούν με το ευρύτερο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών και να αναγνωρίζουν τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες που θα επωφεληθούν με τυχόν βελτιώσεις.
  7. Αναπτύξουν μια ενθουσιώδη κατανόηση του μοντέρνου σχεδιασμού στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 6 σίγμα.
  8. Είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το δαιμόνιο να παίρνουν ρόλους λήψης αποφάσεων.
  9. Κατανοούν τις οργανωτικές ιδρυματικές και επιχειρηματικές πλευρές της βιομηχανίας.
  10. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για προχωρημένη διασφάλιση ποιότητας όπως εφαρμόζεται στη μηχανική.
  11. Να είναι ικανοί να αναπτύξουν μέσα βελτίωσης ποιότητας και να συγκεντρώνουν /διαχειρίζονται τις απαιτούμενες πληροφορίες.
  12. Να είναι ικανοί να εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας στην διαχείριση ποιότητας/ διασφάλιση ποιότητας εντός του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος αλλά και στην κοινωνία.

  Σε εκπαιδευτικό επίπεδο

  Στο τέλος του κύκλου , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  1. Αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω στη διασφάλιση ποιότητας στις πολιτικές και διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας.
  2. Αναγνωρίσουν ευκαιρίες για βελτίωση που βασίζονται στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών βασισμένων στις φιλοσοφίες και τα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας.
  3. Εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και μέσα για να εμπλακούν στο τομέα ανθρωπίνου δυναμικού των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ποιότητας.
  4. Εμπλέκονται στο πληροφοριακό σύστημα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση της.
  5. Σχεδιάσουν ,αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις σπουδές τους πάνω στην έρευνα σχετικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
  6. Εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα στην έρευνα σχετικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης.
  7. Αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν προϋποθέσεις , οδηγίες και πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.
  8. Γίνουν γνώριμοι με τα διεθνή και παγκόσμια πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας.
  9. Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση αναφορικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
  10. Χρησιμοποιούν αποδοτικά νέες τεχνολογίες στη λήψη αποφάσεων στο τομέα της διασφάλισης ποιότητας που αντανακλούν τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παγκοσμίως , σήμερα.
  11. Εφαρμόσουν τις πολιτικές και διαδικασίες της διασφάλισης ποιότητας στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

  Από πλευράς μηχανικής

  Οι περισσότεροι φοιτητές του εξ αποστάσεως προγράμματος στην διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική αναμένεται να

  Α) Εργαστούν ως επαγγελματίες σε εταιρίες μηχανικών.
  Β) γίνουν επιχειρηματίες αναζητώντας να στήσουν ή να βελτιώσουν οργανισμούς
  Γ) να είναι άνεργοι επαγγελματίες που αναζητούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

  Εντός αυτού του πλαισίου, οι απόφοιτοι μας θα

  1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τελευταίες γνώσεις για το πώς να εφαρμόσουν τις αρχές διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας στη μηχανική σε περιβάλλον οργανισμών.
  2. Αναπτύξουν δεξιότητες που προαπαιτούνται για να καινοτομήσουν , διαχειριστούν και ηγηθούν.
  3. Αναπτύξουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για έναν άνθρωπο που εργάζεται σε έναν οργανισμό σαν έναν διαχειριστής ποιότητας.

  Από πλευράς εκπαίδευσης

  Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί /δομηθεί βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας και την ανάπτυξη ειδικών προδιαγραφών και διεργασιών που ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και ιδιαιτέρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές /δασκάλους πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θέσει διαχειριστών , είτε εργάζονται στο υπουργείο παιδείας είτε εργάζονται σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού στην διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση θα είναι ικανοί να αναπτύξουν πολιτικές και να υιοθετήσουν αρχές μέσα και τεχνικές διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τελειώνοντας, θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν , να καινοτομήσουν , να διαχειρίζονται και να ηγούνται τις διαδικασίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.

  SEMESTER 1
  Code Name ECTS
  DLMQA501 QUALITY MANAGEMENT PHILOSOPHIES & TOTAL QUALITY MANAGEMENT 10
  DLMQA502 QUANTITATIVE & STATISTICAL TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT 10
  DLMQA512 EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS & TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE 10
  TOTAL 30

   

  SEMESTER 2
  Code Name ECTS
  DLMQA510 QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION 10
  DLMQA513 QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE LEARNING 10
  DLMQA514 EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 10
  TOTAL 30

   

  SEMESTER 3
  Code Name ECTS
  DLMQA505 RESEARCH METHODS 5
  DLMQA509 MASTER THESIS 20
  DLMQA511 CASE-STUDY APPLICATIONS – QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION (LAB) 5
  TOTAL 30

   

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διασφάλιση ποιότητας είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα. Η ειδίκευση στην ‘παραγωγή και υπηρεσίες’ προσφέρεται από κοινού με τη σχολή μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών καθώς και τη σχολή οικονομίας και διοίκησης. Για την ειδίκευση στην εκπαίδευση , συνεισφέρει και η παιδαγωγική σχολή. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες για τα μέλη του τμήματος από τις διάφορες σχολές στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

  Η διάρκεια του προγράμματος και για το συμβατικό αλλά και για τον εξ αποστάσεως τρόπο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η εξής

  Πλήρη απασχόληση 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
  Μερική απασχόληση 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

  Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αναμενόμενη χρονική κλίμακα, η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο επιπρόσθετος χρόνος θα καθοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα κανονισμών του πανεπιστημίου Φρέντερικ σχετικά με την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών , όπου καθορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη πλήρη απασχόληση είναι 6 εξάμηνα και για τη μερική είναι 12 εξάμηνα.

  Οι μαθητές δικαιούνται να αποφοιτήσουν αφού έχουν ολοκληρώσει 90 ECTS βαθμούς στα μαθήματα τους όπως παρατίθενται στη δομή του προγράμματος ( ενότητα ( 9.2)

  Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στα 10. Φοιτητές με CGPA χαμηλότερου του 5 ίσως χρειαστεί να πάρουν παραπάνω διδακτικές ενότητες ή να επαναλάβουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών για να βελτιώσουν το βαθμό τους.

  Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης που ακολουθούνται από το πρόγραμμα. Οι κανόνες διεξαγωγής αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι ίδιοι με τους κανονισμούς των υπολοίπων πανεπιστημίων.

  Ακαδημαϊκά προσόντα

  Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

  Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

  Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

  1. ΤΟΕFL
  2. IELTS
  3. GCSE ( με βαθμό C και πάνω)
  4. CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

  Επαγγελματική εμπειρία

  Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

  Συνέντευξη

  Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

  1. Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.
  4. Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.
  5. 2 συστατικές επιστολές.
  6. Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.