Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
(με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα)

Διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο (ειδικούς πίνακες με προκηρύξεις ΑΣΕΠ) ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα μοριοδότησης στο δημόσιο τομέα με την εισαγωγή των αποφοίτων στους ΚΥΡΙΟΥΣ πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (προκηρύξεις ΑΣΕΠ) ή προσφέρει αντίστοιχα νέες επαγγελματικές διεξόδους στον ιδιωτικό τομέα.

Η πρακτική άσκηση διενεργείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε δομές σχολικές ή μη σχολικές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ΜΕΑ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α)

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  4 ακαδημαϊκά εξάμηνα με πρακτική άσκηση (πλήρης φοίτηση) ή
3 ακαδημαϊκά εξάμηνα χωρίς πρακτική άσκηση (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

Τμήμα:  Επιστημών Αγωγής

Επίπεδο σπουδών:  Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Εξ αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας) γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε άτομο που ασχολείται με την εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους (π.χ. κοινωνικοί́ λειτουργοί́, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, νοσηλευτές κλπ.).

  Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / -τριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

  • Να γνωρίζουν θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.
  • Να κατανοούν και να ενσωματώνουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).
  • Να κατανοούν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες.
  • Να έχουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, και να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ.
  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου στους βασικούς τομείς κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
  • Να γνωρίζουν τις πιθανές αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης, με ειδικότερους στόχους την εξοικείωσή τους με βασικά θέματα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του εφήβου, την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ειδικούς τρόπους προσέγγισης που απαιτούνται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακά προβλήματα και την επαφή τους με τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
  • Να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών.
  • Να γνωρίζουν ποικίλες μορφές ειδικών αναγκών, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά των πιο συχνών διαταραχών/δυσκολιών/αναπηριών. να κατανοούν βασικές μεθόδους σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
  • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα
  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 50
  Επιλεγόμενα Μαθήματα 40
  Πρακτική Άσκηση 20
  Σύνολο 110

   

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLSPEN501 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
  2 DLSPEN502 Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
  3 DLSPEN503 Μεθοδολογία της Έρευνας 10
  4 DLSPEN504 Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
  5 DLSPEN505 Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10

   

  Μαθήματα Επιλογής

  Επιλογή 1: Μεταπτυχιακή Διατριβή (Μέρος Α’ και Μέρος Β’) + ένα (1) μάθημα επιλογής

  Επιλογή 2: Τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής

  Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει την επιλογή 1 ή 2 και να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLSPEN506 Αισθητηριακές Αναπηρίες 10
  2 DLSPEN507 Δυσκολίες Μάθησης και Προβλήματα Συμπεριφοράς 10
  3 DLSPEN508 Σύγχρονα Θέματα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
  4 DLSPEN509 Διαπολιτισμική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
  5 DLSPEN510 Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση 10
  6 DLSPEN511 Η Τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στην Ειδική Εκπαίδευση 10
  7 DLSPEN512 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 10
  8 DLSPEN513 Παιδί με ειδικές ανάγκες, ενήλικας με ειδικές ανάγκες. Από το σχολείο στην κοινωνία 10
  9 DLSPEN514A Μεταπτυχιακή Διατριβή A MΕΡΟΣ 10
  10 DLSPEN514B Μεταπτυχιακή Διατριβή Β MΕΡΟΣ 20

   

  Προαιρετική Πρακτική Άσκηση

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS Πρακτικής Άσκησης:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLSPEN515A Πρακτική Άσκηση Α 10
  2 DLSPEN515B Πρακτική Άσκηση Β 10
  Σύνολο 20

  Η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στους κύριους Πίνακες της Ειδικής Αγωγής.

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

  Τα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick αναφέρουν στην Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ το εξής: “Το γνωστικό αντικείμενο του παραπάνω μεταπτυχιακού τίτλου εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής.”

  Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας τα Μεταπτυχιακά που εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής παρέχουν την Παιδαγωγική Επάρκεια.

  Ο νόμος είναι διαθέσιμος εδώ: ΦΕΚ 2023, σελ. 62-63.