BANNER-suntirisi-mnimeion

Μεταπτυχιακό στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων Εξ Αποστάσεως. Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

400xx267-suntirisi-mnimeion

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων μοριοδοτείται στο δημόσιο τομέα και παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη κατάρτιση έτσι ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να εμπλακούν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  MSc Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων.

Τμήμα:  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών

Επίπεδο σπουδών: Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Εξ Αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στόχος του είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αναγνώριση, την ιστορική – τυπολογική και κατασκευαστική ανάλυση, την αποτίμηση και την επέμβαση επισκευής, ενίσχυσης και αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών και συνόλων, από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους.

  · Αυτό που διαφοροποιεί το πρόγραμμα σε σχέση με οποιαδήποτε παρόμοια προγράμματα, είναι η έμφαση στην Κατασκευαστική Ανάλυση, η οποία καλλιεργεί την ικανότητα των φοιτητών/τριών να αναγνωρίσουν πραγματικά τον τρόπο, τον τύπο και τις φάσεις κατασκευής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δομή τους, καθώς και να προτείνουν ορθά μέτρα συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης, ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες και τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής.

  · Το Πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιλεγμένα ιστορικά κτήρια και μνημεία στη χώρα διαμονής τους (Ελλάδα, Κύπρος), διάρκειας τριών ημερών η κάθε μία. Κατά τις επισκέψεις, εξετάζονται επιτόπου θέματα τεκμηρίωσης, κατασκευαστικής ανάλυσης, αναγνώρισης υλικών δόμησης, καταγραφής παθολογίας, μεθοδολογίας επιτόπου μετρήσεων κ.λπ.

  · Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι/ες ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίως αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, με πολυετή εμπειρία σε θέματα αποκατάστασης και αναστήλωσης μνημείων και ιστορικών κατασκευών

  Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε διπλωματούχους/ες Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, καθώς και, υπό προϋποθέσεις, σε επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, όπως αρχαιολόγους, ιστορικούς, χημικούς και τοπογράφους μηχανικούς κ.λπ.

  Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος, με τη γνωσιολογική κατάρτισή τους και την εμπειρία που θα αποκτήσουν στο αντικείμενο των επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών, θα μπορούν:

  να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα σε θέματα αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών και μνημείων

  να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση ειδικού/ής επιστήμονα σε δημόσιες, περιφερειακές, επαρχιακές και δημοτικές αρχές με αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών και μνημείων

  να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Frederick και καλύπτουν ευρύτερα θέματα προστασίας και ανάδειξης μνημειακών κατασκευών.

   

  Τέλος, οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο για απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

  Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

  Απαιτήσεις Προγράμματος

  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
  Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
  Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
  ΣΥΝΟΛΟ 90

   

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

   

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMACOM20 Θεωρία Αποκαταστάσεων και Πράξη 10
  2 DLMACOM21 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση Ι 10
  3 DLMACOM22 Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10

   

  Μεταπτυχιακή Διατριβή

  Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMACOM29 Master Thesis I 10
  2 DLMACOM30 Master Thesis II 20

   

  Μαθήματα Κατεύθυνσης (Επιλογή μεταξύ κατεύθυνσης (α) Αρχιτεκτονικής, (β) Πολιτικής Μηχανικής)

  Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  (α) Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMACOM23 Αρχαιολογικοί Χώροι και Ιστορικά Σύνολα 10
  2 DLMACOM24 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση ΙΙ 10
  3 DLMACOM25 Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης ΙΙ 10

   

  (β) Κατεύθυνση Πολιτικής Μηχανικής

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMACOM26 Μηχανική της Τοιχοποιίας και Τεχνολογία Υλικών 10
  2 DLMACOM27 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10
  3 DLMACOM28 Γεωτεχνικές Έρευνες και Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων 10

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Όλα τα εξ αποστάσεως προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστημίου προσφέρονται µε την µμέθοδο της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Για το σκοπό αυτό, φοιτητές που αιτούνται εγγραφή στα προγράµµατα αυτά, πέραν των ακαδημαϊκών απαιτήσεων του κάθε προγράµµατος, πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

  1. Να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε ηχεία. Ιδανικά, αλλά όχι απαραίτητα, να υπάρχει συνδεδεμένη κάμερα στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
  2. Να έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.